Guvernul lanseazA? o schemA? de ajutor de stat pentru 150 de companii, valabilA? pA?nA? Ai??n 2020. Bugetul total este de 2,7 miliarde de lei

minimis-ww

Guvernul va lansa o schemA? de ajutor de stat pentru companii valabilA? pA?nA? Ai??n anul 2020, cu un buget total de 2,7 miliarde lei (600 mil. euro), pentru finanA?area nerambursabilA? a costurilor cu active corporale AYi necorporale aferente investiA?iei iniA?iale, plata efectuA?ndu-se Ai??n perioada 2015-2023.

Guvernul lanseazA? o schemA? de ajutor de stat pentru 150 de companii, valabilA? pA?nA? Ai??n 2020. Bugetul total este de 2,7 miliarde de lei (Imagine: Shutterstock)
Pentru a beneficia de ajutorul de stat, firmele trebuie fac posibila http://vietietcynthia1402.mhs.narotama.ac.id/2018/03/15/finpecia-cipla-price-in-india/ elimite cream treatment bet at home pariuri sportive on-line pentru toatA? lumeasA?, realizeze o investiA?ie iniA?ialA? de minim 44 milioane lei (10 milioane euro), aceasta reprezentA?nd investiA?ia Ai??n active corporale AYi necorporale aflate Ai??n acelaAYi perimetru, legate de demararea unei unitA?A?i noi, extinderea capacitA?A?ii unei unitA?A?i existente, diversificarea producA?iei unei unitA?A?i prin produse care nu au fost fabricate anterior Ai??n unitate sau o schimbare fundamentalA? a procesului general de producA?ie al unei unitA?A?i existente, se aratA? Ai??ntr-un proiect de HotA?rA?re de Guvern.

Valoarea investiA?iei a fost redusA? faA?A? de forma iniA?ialA? a documentului, obA?inut AYi prezentat de MEDIAFAX la Ai??nceputul lunii iulie, de la minimum 88 milioane lei (circa 20 milioane euro).

TotodatA?, proiectul prevedea cA? firmele Ai??n activitate vor putea beneficia de ajutor de stat dacA? au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare sau egalA? cu 1% Ai??n ultimul exerciA?iu financiar Ai??ncheiat AYi au capitalurile proprii pozitive Ai??n ultimul exerciA?iu financiar Ai??ncheiat. AZn noua formA? a proiectului, rentabilitatea cifrei de afaceri trebuie sA? fie mai mare decA?t zero Ai??n ultimul exerciA?iu financiar Ai??ncheiat.

Noua schemA? de ajutor de stat are ca obiectiv stimularea doar a investiA?iilor cu impact major Ai??n economie.

Ministerul FinanA?elor Publice, Ai??n bugetul cA?ruia este inclusA? schema de ajutor de stat, prin programul „Ajutoare de stat pentru finanA?area proiectelor pentru investiA?ii”, estimeazA? cA? de vor beneficia circa 150 de companii de finanA?are.

AZn baza schemei, costurile aferente realizA?rii, respectiv achiziA?ionA?rii, dupA? caz, de active corporale AYi necorporale vor fi considerate cheltuieli eligibile. Astfel, costurile cu active corporale AYi necorporale aferente investiA?iei iniA?iale vor fi finanA?ate de stat sub formA? de sume nerambursabile, Ai??n limita intensitA?A?ii maxime admise, bugetul anual maxim al schemei fiind de 450 milioane lei (circa 100 milioane euro).

Activele corporale reprezintA? activele asociate investiA?iei iniA?iale costA?nd Ai??n construcA?ii de orice tip AYi cheltuielile efectuate cu realizarea de construcA?ii, precum AYi instalaA?ii tehnice, maAYini AYi echipamente noi, cu valoarea minimA? de intrare a mijloacelor fixe stabilitA? conform prevederilor legale Ai??n vigoare. Activele necorporale sunt asociate investiA?iei iniA?iale AYi nu au o concretizare fizicA? sau financiarA?, precum brevete, licenA?e, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectualA?.

De acest ajutor de stat vor putea beneficia doar companiile care Ai??ndeplinesc cumulativ, la data Ai??nregistrA?rii cererii, o serie de criterii de eligibilitate, respectiv sunt Ai??nregistrate potrivit Legii societA?A?ilor comerciale, nu Ai??nregistreazA? debite restante la buget, nu intrA? Ai??n categoria „Ai??ntreprinderilor Ai??n dificultate”, nu se aflA? Ai??n procedurA? de executare silitA?, insolvenA?A?, faliment, reorganizare judiciarA?, dizolvare, Ai??nchidere operaA?ionalA?, lichidare sau suspendare temporarA? a activitA?A?ii, nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau Ai??n cazul Ai??n care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale Ai??n cadrul aceluiaAYi proiect unic de investiA?ii, nu au Ai??nchis o activitate identicA? sau similarA? Ai??n spaA?iul economic european Ai??n ultimii doi ani anteriori Ai??nregistrA?rii cererii AYi, la momentul Ai??nregistrA?rii cererii, nu au planuri concrete de a Ai??nchide o astfel de activitate Ai??ntr-o perioadA? de doi ani dupA? finalizarea, Ai??n regiunea Ai??n cauzA?, a investiA?iei iniA?iale.

Firmele din BucureAYti vor putea primi maximum 11,25 milioane euro echivalent lei Ai??n perioada 2014-2017 AYi 7,5 milioane euro echivalent lei Ai??n intervalul 2018-2020, avA?nd alocate cele mai mici sume din cadrul schemei.

Companiile din regiunile Vest AYi Ilfov vor putea atrage ajutoare de stat de 26,25 milioane euro (echivalentul Ai??n lei, pentru care se utilizeazA? cursul BNR din data elaborA?rii acordului pentru finanA?are) pentru toatA? perioada Ai??n care se deruleazA? schema, iar cele din Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia AYi Sud-Vest Oltenia vor beneficia de maxim 37,5 milioane euro fiecare.

Intensitatea brutA? a ajutorului de stat regional, raportatA? la cheltuielile eligibile, nu poate depA?AYi Ai??n BucureAYti 15% pentru 2014-2017 AYi 10% pentru 2018-2020, Ai??n Vest AYi Ilfov 35%, iar in restul regiunilor trebuie sA? fie de maxim 50%.

Activele corporale AYi necorporale trebuie sA? fie exploatate exclusiv de Ai??ntreprinderea beneficiarA? de ajutor de stat pentru atingerea obiectivelor investiA?iei pentru care s-a solicitat finanA?area, sA? fie achiziA?ionate Ai??n condiA?iile pieA?ei de la persoane care nu au calitatea de persoane afiliate AYi sA? fie incluse Ai??n activele Ai??ntreprinderii beneficiare de ajutor de stat, fiind obligatoriu sA? rA?mA?nA? asociate investiA?iei pentru care s-a acordat finanA?area pe o perioadA? de minimum cinci ani de la finalizarea investiA?iei.

Valoarea maximA? a cheltuielilor ce pot fi considerate eligibile aferente realizA?rii construcA?iilor nu poate depA?AYi standardul de cost (valoarea maximA? consideratA? eligibilA? Ai??n cazul activelor corporale de natura construcA?iilor care nu poate depA?AYi 1.650 lei pe metru pA?trat arie desfA?AYuratA?, respectiv echivalentul a aproximativ 375 euro pe metru pA?trat arie desfA?AYuratA?).

AZn cazul Ai??nchirierii construcA?iilor aferente investiA?iei iniA?iale, contractul de Ai??nchiriere trebuie sA? aibA? o valabilitate de cel puA?in cinci ani de la data finalizA?rii investiA?iei iar valoarea maximA? eligibilA? a chiriei nu poate depA?AYi 22 lei (5 euro) pe metru pA?trat pe lunA?.

Pentru a fi considerate eligibile, costurile aferente activelor necorporale nu pot depA?AYi 50% din totalul costurilor totale eligibile aferente investiA?iei.

InvestiA?iile iniA?iale realizate de companii Ai??n cadrul schemei trebuie sA?-AYi demonstreze eficienA?a economicA? AYi viabilitatea pe perioada implementA?rii investiA?iei AYi 5 ani de la data finalizA?rii acesteia conform planului de afaceri, sA? genereze contribuA?ii la dezvoltarea regionalA?, prin plata de taxe AYi impozite la bugetul consolidat al statului AYi la bugetele locale, pentru perioada implementA?rii investiA?iei AYi 5 ani de la data finalizA?rii acesteia, precum AYi sA? genereze un efect multiplicator cuantificabil Ai??n economie prin antrenarea AYi a altor investiA?ii conexe AYi dezvoltarea furnizorilor locali de produse AYi servicii din regiune.

Ajutoarele vor fi acordate firmelor doar dacA? acestea au efect stimulativ. Pentru aceasta, compania trebuie sA? adreseze MFP o cerere scrisA? de acordare a ajutorului de stat Ai??nainte de demararea investiA?iei, iar documentaA?ia anexatA? cererii sA? facA? dovada cA? investiA?ia nu ar fi profitabilA? pentru Ai??ntreprindere Ai??n regiunea respectivA? sau nu ar fi realizatA? Ai??n regiunea respectivA?, Ai??n absenA?a ajutorului de stat. TotodatA?, investiA?ia trebuie sA? demareze dupA? primirea acordului de finanA?are, Ai??n caz contrar nefiind eligibilA?.

Schema nu se aplicA? ajutoarelor acordate Ai??n sectorul pescuitului AYi acvaculturii, Ai??n sectorul producA?iei primare, Ai??n cel al prelucrA?rii AYi comercializA?rii produselor agricole cA?nd valoarea ajutoarelor este stabilitA? pe baza preA?ului sau a cantitA?A?ii unor astfel de produse achiziA?ionate de la producA?tori primari sau comercializate de cA?tre Ai??ntreprinderile Ai??n cauzA? sau cA?nd acordarea ajutoarelor este condiA?ionatA? de transferarea lor parA?ialA? sau integralA? cA?tre producA?tori primari. TotodatA?, nu este valabilA? Ai??n cazul ajutoarelor pentru facilitarea Ai??nchiderii minelor de cA?rbune necompetitive AYi al celor care favorizeazA? activitA?A?ile din sectorul siderurgic, sectorul cA?rbunelui, al construcA?iilor navale, fibrelor sintetice, al transporturilor AYi al infrastructurii conexe, AYi sectorul energiei AYi al infrastructurii pentru aceasta.

Firmele nu pot beneficia de ajutor destinat activitA?A?ilor legate de export cA?tre A?A?ri terA?e sau cA?tre alte state membre, respectiv ajutor direct legat de cantitA?A?ile exportate, de Ai??nfiinA?area AYi funcA?ionarea unei reA?ele de distribuA?ie sau de alte costuri curente legate de activitatea de export. De asemenea, nu intrA? Ai??n schemA? ajutorul condiA?ionat de utilizarea preferenA?ialA? a produselor naA?ionale faA?A? de produsele importate sau ajutorul pentru exploatare.

Companiile nou-Ai??nfiinA?ate pot primi ajutor de stat, dacA? au capital social subscris vA?rsat de minimum 100.000 lei AYi nu aparA?in unor acA?ionari care deA?in sau au deA?inut Ai??n ultimii doi ani anterior datei Ai??nregistrA?rii cererii de acord pentru finanA?are o altA? firmA? care desfA?AYoarA? sau a desfA?AYurat activitatea pentru care solicitA? finanA?are.

Acordurile de finanA?are se pot emite pA?nA? Ai??n anul 2020, Ai??n limita bugetului anual alocat schemei, iar plata ajutorului de stat se efectueazA? Ai??n perioada 2015-2023. Emiterea acordurilor pentru finanA?are AYi plata ajutorului de stat aprobat trebuie sA? se Ai??ncadreze Ai??n creditele de angajament AYi creditele bugetare aprobate anual prin legea bugetului de stat pentru acest program.

Bugetul maxim al schemei, de 2,7 miliarde lei (600 milioane euro), poate fi suplimentat pentru credite de angajament pentru emiterea de acorduri de finanA?are afeente perioadei 2014-2020 AYi credite bugetare pentru plata ajutorului de stat Ai??n intervalul 2015-2023.

Un proiect unic de investiA?ii nu va putea fi divizat Ai??n mai multe subproiecte Ai??n scopul de a beneficia de ajutor de stat Ai??n valoare mai mare decA?t valoarea maximA? prevA?zutA? pentru proiectele mari de investiA?ii.

Ajutorul de stat solicitat nu va putea depA?AYi valoarea totalA? a contribuA?iilor la dezvoltarea regionalA? aferente investiA?iei pentru care se solicitA? finanA?area.

Guvernul aratA? cA?, prin noua schemA? de ajutor de stat, se intenA?ioneazA? stimularea realizA?rii de investiA?ii Ai??n active fixe de Ai??naltA? tehnologie, pentru realizarea de produse cu valoare adaugatA? mare, pentru piaA?a internA? AYi export

Ministerul FinanA?elor Publice a derulat cinci scheme de ajutor de stat din 2007 pA?nA? la jumA?tatea acestui an pentru IMM-uri, investiA?ii de anvergurA? sau dezvoltare regionalA?, Ai??n cadrul cA?rora a emis acorduri de finanA?are de peste 738 milioane euro pentru proiecte de investiA?ii Ai??n valoare de peste 2,4 miliarde euro, care au generat circa 23.000 locuri de muncA? noi.

Ajutorul de stat acordat acestor companii va fi returnat prin contribuA?ii directe la bugetul general consolidat AYi bugetele locale pe perioada implementA?rii investiA?iilor AYi Ai??n cinci ani de la finalizarea acestora.

Sursa: Mediafax